poniedz., 18 marca
20:11

Kto czynił Znaki Dobra w 2018 roku?

Dziennikarzy  prasy regionalnej, lokalnej i sublokalnej zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim „Znaki Dobra 2019”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy w regionie Wielkopolski, którzy na łamach prasy poprzez swoje publikacje czynili dobro wśród ludzi, propagowali je i podpowiadali czytelnikom, jak z tego dobra czerpać garściami. Na łamach prasy w ubiegłym roku wiele takich materiałów opublikowano, dlatego te materiały organizator chce wyłowić i nagrodzić, oczywiście te najlepsze.

Termin nadsyłania prac dziennikarskich na adres SPL mija 15 marca br.

Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej.

ZARZĄD SPL

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

ZNAKI DOBRA 2019

1. Organizator

   Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w    

   Poznaniu przy współpracy partnerów:

   - Rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie,

   - Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu,

   - Radio Poznań w Poznaniu,

   - Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera w Poznaniu,

2. Patron honorowy

   -

3. Cel konkursu

   Nagrodzenie publikacji w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej i

   sublokalnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie,

   zgodnie z cytatem autorstwa Stefana Żeromskiego: „Bo to nieprawda,    

   żebyśmy absolutnie nie wiedzieli co jest dobro. My wiemy, że jest dobro.  

   Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotęspraw, ale

   musi mieć na sobie szatęsztuki. Dobro zaśjest niewidzialne, jak nerw, a

   sięga w ducha i działa w nim tajemnie, jak nerw sięga w ciało i działa w

 nim.”

4. Uczestnicy konkursu

   Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają wydawcy, redakcje prasowe,

     redaktorzy  naczelni, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy.

3. Kryteria oceny materiałów prasowych

   a) Spełnienie celu konkursu ( patrz punkt 2 ) oraz poprawnośćtekstu,  

       zarówno w formie, jak i w treści.

   b) Do konkursu będą dopuszczone wszelkie gatunki dziennikarskie poza  

      informacją prostą (newsem).

   c) Podmioty wymienione w pkt 4 mogą zgłosić nie więcej niż 3 różne teksty

       tego samego autora.

   d) Do konkursowych materiałów prasowych nie będą zaliczane: filmy video,  

       audycje radiowe, fotoreportaże, materiały z portali internetowych.

5. Tryb zgłaszania tekstów

   a) Zgłoszone teksty w postaci wydruku komputerowego w Wordzie lub

       innym edytorze tekstów, w formacie A4, w jednym egzemplarzu,

    podpisane godłem autora, należy przesłać do dnia 10 marca 2019 roku    

     Pocztą Polską na adres: Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu,

     Biuro Zarządu w    Wągrowcu, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, z  

     dopiskiem na kopercie „Znaki Dobra” (decyduje data stempla

     pocztowego).

   b) Do wszystkich przesłanych materiałów musi być załączona „Karta

       zgłoszenia udziału w konkursie” w zaklejonej kopercie z danymi autora.  

       Koperta ta musi być opatrzona tym samym godłem autora.

   c) W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się w okresie od  

     1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

5. Wyniki konkursu

   a) O nagrodzie decyduje Kapituła „Znaki Dobra”, którą powoła Zarząd SPL

       spośród przedstawicieli organizatora i jego partnerów.

   b) Decyzja o nagrodzie należy do Kapituły, jest nieodwołalna i ostateczna.

   c) Decyzje o przyznaniu nagród będą podejmowane zwykłąwiększością

        głosów Kapituły.

   d) Obrady Kapituły są poufne.

6. Nagrody

     a) Nagrodami są kwoty pieniężne oraz emblemat/dyplom „Znaki Dobra”:

       - I nagroda – 2000 zł,

       - II nagroda – 1000 zł,

       - III nagroda - 500 zł,

       - Dwa wyróżnienia – po 250 zł,

         - Nagroda specjalna Wyższej Szkoły Artystycznej,

         - Nagroda specjalna Stowarzyszenia Prasy Lokalnej,

         - Nagroda specjalna Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera.

     b) Dodatkowe nagrody mogą fundować inni donatorzy i sponsorzy.

     c) Kapituła zastrzega sobie prawo dokonania innego podziału nagród z

           ogólnej puli pieniężnej 4000 zł.

7. Finał konkursu

   a) Finał odbędzie się w 22 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Sali Pałacu

      Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, I piętro.

   b) O terminie finału i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu

       zostanąpowiadomieni drogą e-mailową.

8. Postanowienia końcowe

   a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji

       nagrodzonych prac na profilu SPL Facebooka oraz w innych mediach.

   b) Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora w porozumieniu z

       Kapitułą.

   c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

A. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec, tel. 67/26 23 334 jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu.

B. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień wynikających z regulaminu konkursu.

C. Podstawy prawne przetwarzania danych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

  • przetwarzanie jest niezbędne do udziału w konkursie, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do konkursu;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora konkursu lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

D. Dane uczestnika konkursu mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

E. Odbiorcami danych uczestnika konkursu mogą być partnerzy, operatorzy pocztowi, firmy drukujące korespondencję, firmy archiwujące dokumenty, banki.

F. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez okres:

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego organizatora będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. a.zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  2. b.wypełnienia obowiązku prawnego organizatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu prasowego na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

G. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej nie będzie przekazywać danych osobowych uczestnika konkursu   do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

H. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

I. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

J. Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

                                                             Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

                                                                              w Poznaniu

                                                                              Biuro Zarządu w Wągrowcu

                                                                       ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec

                                                                       tel. 67 262 33 34, kom. 503 071 179          

                                                                           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik: Karta zgłoszenia udziału w konkursie

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE DZIENNIKARSKIM ZNAKI DOBRA 2019

1. Godło autora

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tytuł publikacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł czasopisma, data publikacji, nr wydania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko autora publikacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kontakt z autorem: telefon, mail, adres pocztowy do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu Dziennikarskiego ZNAK DOBRA 2019 oraz oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany”.

Podpis autora                                                                                                     Podpis i pieczęć zgłaszającego

………………………………………………                                                              ………………………………………………………

Uwaga! Gdy udział w konkursie zgłasza wydawca, redakcja lub redaktor naczelny, to oświadczenie podpisują zgłaszający oraz autor.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu

Biuro Zarządu w Wągrowcu

ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 262 33 34, kom. 503 071 179

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital bez anestezjologa?

Fot. Jerzy Mianowski

Z końcem lutego  br.  kończy się półroczny kontrakt anestezjologa lek. med. Sławomira  Sobierajczyka w wągrowieckim szpitalu.

Zespół Opieki zdrowotnej w Wągrowcu ogłosił  konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku. Oferty należy składać do 15 lutego br. w sekretariacie ZOZ.

Problemy z brakiem anestezjologów  wciąż powtarzają się, dlatego odwoływane były operacje lub przewożono pacjentów do pobliskich szpitali.

Podobnie ma się sprawa z pozyskaniem  i położnych, których wciąż brakuje, zresztą  nie tylko na wągrowieckim rynku pracy. Od nowego roku  obowiązują nowe normy zatrudnienia średniego personelu medycznego. Dyrekcja ZOZ ratuje się zmniejszeniem liczby miejsc w szpitalu, co wymusił remont lecznicy.

- Nie planujemy zmniejszenia liczby miejsc w oddziałach wyłącznie ze względu na nowe normy zatrudnienia – zapewnia dyrektor ZOZ dr Przemysław Bury. (maj)  

Więcej o sytuacji w szpitalu przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Głosu Wągrowieckiego.

Nowy specjalista w Ratuszu

Anna Błaszczyk z Wągrowca obejmie stanowisko specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu u Urzędzie Miejskim.

Jednymi z wymogów  od kandydata było wykształcenie wyższe ekonomiczne II stopnia w zakresie finansów lub rachunkowości oraz co najmniej 5 lat staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w dziale finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Anna Błaszczyk uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na to stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków – poinformował burmistrz Jarosław Berendt

Stanowisko będzie podlegało Skarbnikowi Miasta. (maj)

W najnowszym wydaniu Głosu Wągrowieckiego

 

Pożar kotłowni

Matka z dziećmi musiała zostać ewakuowana po tym, jak ogień rozprzestrzenił się w budynku.

 

 

 Internet praktycznie za friko

Internetowa sieć szerokopasmowa będzie dostępna dla wszystkich, bo za przyłącza do budynków mieszkańców i obiektów zapłaci operator.

 

Klikaj i decyduj

Wągrowiecki magistrat zakupił platformę konsultacyjną, służącą do lepszej komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miejskim.

 

Rany wciąż otwarte

Minęło już 3 i pół roku od tragicznej śmierci w wodzie Karola Goli. Przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu toczy się sprawa karna przeciwko jego kolegom, którzy byli wraz z nim.

 

 Z pustego w próżne i doktor nie naleje

Ryczałt miał być lekarstwem nap odniesienie się kolan, a stał się kula u nogi wielu powiatowych lecznic, w tym szpitala w Wągrowcu.

 

 

 Ludzie, jak wy palicie

To nie jakość węgla i drewna jest przyczyna gryzącego dymu, ale sposób, w jaki je spalamy.

 

 

 To była męska decyzja

Wywiad z Andrzejem Woźnickim, niedawno wybranym na prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 Rozrywkowy Wągrowiec

Sprawdź, jakie gwiazdy zagrają w tym roku na imprezach plenerowych w Wągrowcu.  

 

Niespodziewany spadek formy

Juniorzy Nielby przegrali wszystkie mecze i zajęli ostatnie miejsce w półfinale krajowych mistrzostw.

 

 

Pożar w Werkowie

 

Z domu zajętego ogniem ewakuowano matkę i dzieci.

 

- Około godziny 16 dostaliśmy informacje o pożarze budynku w miejscowości Werkowo. Z informacji, jakie posiadam na chwile obecną, ogień rozprzestrzenił się, obejmując zarówno cześć piwniczną i wyższe kondygnacje. Z budynku ewakuowano matkę z kilkorgiem dzieci. Na miejscu pracują służby - poinformował sierż. sztab. Dominik Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

 

(ks)

 

Zderzenie z drzewem

Fot. KP PSP Wągrowiec

W niedzielę 3 lutego . tuż przed godziną 5 rano do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w  Zbietce (gm. Mieścisko). Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód osobowy uderzył w drzewo, a dwie osoby podróżujące wymagają pomocy medycznej.

- Do zdarzenia zadysponowano zastępy straży pożarnej z JRG PSP z Wągrowca oraz OSP Mieścisko. Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca potwierdził informacje ze zgłoszenia i natychmiast przystąpiono do zabezpieczania miejsca działań ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, gdzie konieczne było zabezpieczenie obrażeń miednicy i kończyn dolnych - informuje st. sekc. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu.

Osoby poszkodowane do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego znajdowały się pod opieką strażaków. Załoga karetki podjęła decyzję o przetransportowaniu poszkodowanych do szpitala.(fs)

Fot. KP PSP Wągrowiec

Szerokopasmówka już jest, czy jej nie ma?

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski" to nazwa projektu, który już wkrótce odmieni rzeczywistość cyfrową tysięcy gospodarstw domowych w Wągrowcu.

Firma ASTA-NET S.A. ma wybudować w naszym mieście nowoczesną sieć światłowodową, która zapewni wągrowczanom dostęp do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości od minimum 100 Mb/s do 1 Gb/s.

Prace nad budową sieci szerokopasmowego internetu mają ruszyć w połowie br., po uzyskaniu przez ASTA-NET zgody od zarządów dróg na prowadzenie prac i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym w poszczególnych częściach miasta. Obecnie firma i władze miasta prowadzą negocjacje, jak przeprowadzić takie prace, aby ograniczyć liczbę uszkodzeń i zniszczeń w infrastrukturze miejskiej.

Inwestycja, prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mająca na celu wyeliminowanie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie realizowana sukcesywnie na terenie miasta i swoim zakresem obejmie na początek budynki jednorodzinne, na taki cel zapewnione jest bowiem jej finansowanie. W dalszym etapie, po zakończeniu realizacji tego projektu, co jest przewidywane na koniec września 2020 roku, ASTA-NET planuje z własnych środków przyłączać do sieci kolejne gospodarstwa domowe, przede wszystkim te, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych - informuje Ratusz.

Od chwili wybudowania wągrowieckiego węzła szkieletowego w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej minęły już ponad cztery lata i chociaż sieć dystrybucyjna miała powstać szybko, to okazało się, że operatorzy telekomunikacyjni nie kwapili się za bardzo z tego rodzaju inwestycjami na terenie naszego miasta. W efekcie, z dobrodziejstw szerokopasmowego internetu – m.in. nieograniczonego transferu internetowego, stabilności łącza, cyfrowej jakości obrazu i dźwięku oraz niskiej awaryjności – korzystać mogły dotychczas nieliczne miejskie instytucje, a dopiero w ubiegłym roku podłączone do światłowodu zostały wągrowieckie szkoły.

- Teraz to się zmieni. Dzięki planowanej inwestycji możliwość dostępu do sieci światłowodowej uzyska w ciągu najbliższego 1,5 roku około 2700 gospodarstw domowych w Wągrowcu, a w nieco dłuższej perspektywie czasowej nawet 7000 gospodarstw . Co istotne, mieszkańcy miasta nie będą musieli partycypować w kosztach jej powstania, a jedyne wydatki jakie poniosą, będą związane z niewielką opłatą aktywacyjną. Jestem przekonany, że dostęp do sieci światłowodowej da większe możliwości rozwoju nie tylko mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, działającym na terenie naszego miasta – mówi burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt.

Wybudowana infrastruktura w postaci sieci światłowodowej dostarczy mieszkańcom pełen pakiet usług multimedialnych (Internet, telewizja cyfrowa, telefon i usługi dodatkowe) o jakości przewyższającej tradycyjne media. Zastosowana technologia może znosić ograniczenia dotyczące prędkości łącza, tym samym daje możliwość uzyskania przez mieszkańców niemal pełnej swobody wyboru przepustowości przy zachowaniu najwyższej jakości połączenia. (red)

Więcej w środowym wydaniu Głosu Wągrowieckiego.

 

Nowe przedszkole za rok

Na Osiedlu Wschód powstanie nowe przedszkole, które zespolone będzie z Żłobkiem Miejskim. 

 Decyzją Rady Miejskiej jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego przedszkola w Wągrowcu. 6-oddziałowa placówka powstanie na Osiedlu Wschód, tuż przy budynku Żłobka Miejskiego nr 1, z którym będzie połączona korytarzem. Na budowę nowego przedszkola miasto chce przeznaczyć 4 mln zł.

Aby inwestycja mogła ruszyć, niezbędna jest dokumentacja. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej przeznaczono na jej opracowanie 180 tys. złotych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, do końca sierpnia br. powstać mają projekt budowlany, projekty wykonawcze i kosztorysy. W sierpniu miasto planuje także złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, to jeszcze w tym roku ruszą prace budowlane. Miasto planuje zakończyć jego budowę do 1 września przyszłego roku.

- Nowe przedszkole zwiększy możliwości naboru dzieci do przedszkoli miejskich. Ułatwi też życie, poprzez skrócenie drogi dowozu i odbioru dzieci, mieszkańcom Osiedla Wschód i pobliskich osiedli. W nowym obiekcie, dzięki połączeniu ze żłobkiem, dzieci będą miały zapewnione posiłki na miejscu, z kuchni żłobka - mówi burmistrz Jarosław Berendt.

Kierownicy zarabiają nieźle

W wągrowieckim Urzędzie Miejskim  kadra kierownicza zarabia nieźle.

Gorzej już zarabiają pozostali pracownicy samorządowi, a jeszcze gorzej obsługa magistratu. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych wyrazili zgodę na publikację wysokości swoich zarobków. Poniżej wynagrodzenia samorządowców miejskich w tabeli:

Żródło: Urząd Miejski w Wągrowcu

 

Turniej im. Andrzeja Słomy

Gniezno24.pl

Turniej w popularną grę "Baśka" będzie nosił imię zmarłego w ubiegłym roku red. Andrzeja Słomy.

Rywalizacja miłośników popularnej gry odbędzie się 10 lutego w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. Jak informuje Edmund Fajek, jeden z organizatorów turnieju, turniejowi patronuje od tej edycji śp. Andrzej Słoma, dziennikarz Głosu Wągrowieckiego, barwna postać Wagrowca i miłośnik tej gry.(fs)

Zrzeszenie wystawiło fakturę – miasto nie chce zapłacić

 Andrzej Zając wytoczył ciężką artylerię przeciwko Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu. (Fot. Konrad Szadkowski)

 

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej poszło na noże. Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług zarzuca Urzędowi Miejskiemu uchylanie się od wcześniejszych zobowiązań finansowych.

Na sam koniec dzisiejszej sesji głos zabrał przewodniczący Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Andrzej Zając, który przedstawił problem miejskiego targowiska. We wrześniu przetoczyła się przez Wągrowiec nawałnica, która zdewastowała targowisko, zarządzane przez zrzeszenie. Wichura pozrywała dachy i uniemożliwiła jego funkcjonowanie na jakiś czas. Zrzeszenie wystąpiło do magistratu o pomoc finansową na naprawę szkód. Na sesji Rady Miejskiej 13 grudnia 2018 roku uchwalono uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok, w której pojawił się zapis, że miasto przeznaczy 60 tysięcy złotych na remont dachu i utylizację uszkodzonego zadaszenia.

Zrzeszenie wystawiło kilka dni później fakturę na powyższą kwotę Urzędowi Miejskiemu, jednak kwota ta nie została przez magistrat zapłacona w ubiegłym roku. W nowym projekcie budżetu na 2019 rok kwota dofinansowania remontu dachu nie została uwzględniona. Burmistrz Jarosław Berendt tłumaczy to brakiem wystarczającej dokumentacji, która uprawomocniłaby zapłatę wspomnianych 60 tysięcy.

 

Dyskusje na ten temat miedzy przewodniczącym Andrzejem Zającem a burmistrzem i urzędnikami trwały godzinę. Padło wiele gorzkich słów, jednak ostatecznie obie strony wyraziły chęć podjęcia dalszych rozmów w celu rozwiązania problemu.

 

Więcej informacji na ten temat w najbliższym wydaniu Głosu Wągrowieckiego.

(ks)

Najmilsi z Gołańczy

Klaudiusz Jach i Agata Puziak. (Fot. Konrad Szadkowski)

 

Podczas sobotniej studniówki Zespołu Szkół z Gołańczy nagrodzono zwycięzców plebiscytu organizowanego przez redakcję Głosu Wągrowieckiego.

 

Najmilszą Maturzystką 2019 została Agata Puziak, zaś Najmilszym Maturzystą 2019 Klaudiusz Jach. Statuetki wręczył patron plebiscytu, starosta Tomasz Kranc. 

Fałszywy alarm bombowy


Wągrowca nie ominęła fala alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych w prokuraturach. Nic jednak nie znaleziono
Wszystkie służby ratunkowe zostały jednak postawione w stan gotowości po informacji o prawdopodobieństwie podłożenia ładunku wybuchowego oraz rozpylenia gazu bojowego w budynku Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu. Konieczna była ewakuacja pracowników prokuratury, pracowników i interesantów PZU. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia.  

- Policja ewakuowała 10.pracowników prokuratury i 4 pracowników PZU oraz 13. interesantów. Po ewakuacji policja przystąpiła do sprawdzenia budynku pod kątem podłożenia ładunku wybuchowego - informował st. sekc. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Na szczęście informacja nie potwierdziła się i po przeszukaniu budynku wznowiono działalność PZU i prokuratury.

(fs)

Zarobki samorządowców nie są tajemnicą


Wynagrodzenia samorządowców w gminach na najwyższym szczeblu  są porównywalne.
Burmistrzowie Wągrowca, Skoków i Gołańczy oraz wójt gminy Wągrowiec mogą sobie podać rękę. Im niżej w samorządowej hierarchii, tym niższe są apanaże, co jest oczywistą sprawą, wynikającą z ubiegłorocznego rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zdecydowanie są niższe od wynagrodzeń włodarzy w Wapnie, Mieścisku czy Damasławku.

A ile zarabiają samorządowcy w Gminie Wiejskiej Wągrowiec?

Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak zarabia 10200 zł brutto, z czego na płacę zasadniczą przypada 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny -  2640 zł, dodatek za wysługę lat pracy (20 proc. płacy zasad.) – 960 zł.

Sekretarz gminy Dorota Chojnacka-Szymczak otrzymuje ogółem 6673,60  zł brutto,  w tym płaca zasadnicza – 4780 zł, dodatek funkcyjny - 1320 zł, dodatek za wysługę lat (2 proc. płacy zasad.) – 573,60 zł.

Skarbnik gminy  Dorota Knopczyńska pobiera 7520 zł  brutto, na co składa się płaca zasad. – 4800 zł, dodatek funkcyjny – 1760 zł,  dodatek za wysługę lat (20 proc. płacy zasad.) – 960 zł.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie Kamil Zawadzki  otrzymuje wynagrodzenie brutto w kwocie 4410, 50  zł, w tym płaca zasadnicza – 3000 zł, dodatek funkcyjny – 1050,50 zł, wysługa lat (12 proc.)  – 360 zł.  (red)

W najnowszym wydaniu Głosu Wągrowieckiego

 

Rolnicy walczą o swoje

Hodowcy trzody manifestowali swoje niezadowolenie ze swojej sytuacji na rynku krajowym i unijnym.

 

Znikający punkt oparcia

Dyrektorzy szpitali zapowiadali, że będą musieli redukować łóżka na oddziałach, ponieważ nie będą w stanie znaleźć wystarczającej liczby pielęgniarek.

 

W ostateczności racja jest po stronie wyborców

Wywiad z Radosławem Hurnikiem, kandydatem PiS na burmistrza Wągrowca w ostatnich wyborach samorządowych.

 

Domy dziecka do likwidacji

Decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej domy dla sierot mają zostać zlikwidowane do 2020 roku. W ich miejsce pojawią się rodzinne formy opieki.

 

Dla poprawy klimatu

Stowarzyszenie „Wągrowiec dla klimatu”, które powstaje właśnie z inicjatywy Piotra Batury, chce zadbać o rozwój świadomości mieszkańców w temacie ekologii.

 

Odyniec na celowniku

Sprawdź, ile dzików zaplanowano odstrzelić na terenie powiatu wągrowieckiego.

 

Komplet punktów na otwarcie rundy rewanżowej

Nasi szczypiorniści wygrali z Gwardią Koszalin i utrzymują prowadzenie w tabeli.  

Sztuka palenia w piecu

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki serdecznie zaprasza na pokaz ekonomicznego palenia w piecu.
Pokaz przeprowadzony zostanie na terenie targowiska przy ul. Kościelnej w Skokach, w najbliższą sobotę, tj. 2 lutego 2019 roku i rozpocznie się o godzinie 9. Ekonomiczne palenie zostanie zademonstrowane na żywo podczas spalania węgla w najprostszych piecach.(fs)
Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem