środa, 19 grudnia
05:13

Szewczykowski puka do bram nieba…

  Piotr Florek i Andrzej SzewczykowwskiPiotr Florek i Andrzej Szewczykowwski

Sąd sądem, ale racja musi być po mojej stronie – mniema były wójt Damasławka, który wystosował list otwarty do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, skarżąc się na niesprawiedliwe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Zdaniem Andrzeja Szewczykowskiego, wyrok ten, jak i inne, były rażąco bezprawne. Dotyczyły one bezprawnego rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek, stwierdził nieważność zarządzenia Szewczykowskiego w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Damasławku. „Przegrałem wybory w 2014 r. różnicą 21 głosów. Uważam, że główną przyczyną przegranej było bezpodstawne pomawianie mnie o łamanie prawa, głównie przez wojewodę Piotra Florka, a także przez Donalda Tuska…” – pisze Szewczykowski. (maj)

Fot. TVN24

 

                                                                                                                                                                  Damasławek, dnia 1 września 2015 r.

 

                                                                                                            SZANOWNY PAN

                   ANDRZEJ DUDA

                                                                     PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

               ul. Wiejska 10

                         00 – 902 Warszawa

LIST OTWARTY

            Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą
o interwencję w sprawie wyroku NSA sygn. akt I OSK 2644.14. Wyrok ten jest rażąco bezprawny podobnie jak wyroki NSA sygn. akt I OSK 832/13, WSA w Poznaniu sygn. akt
IV SA/Po 498/14, WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 1041/12, WSA w Poznaniu sygn. akt 1130/12 związane z wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, bezprawnym rozstrzygnięciem nadzorczym z 7 lipca 2012 r. nr KN.I. – 4131.1.202.2012.11 stwierdzającym nieważność Zarządzenia nr Or.0050.56.2012 Wójta Gminy Damasławek z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

            Pełniłem funkcję Wójta Gminy Damasławek od 2 grudnia 2006 r. do 5 grudnia 2014 r. Przegrałem wybory w 2014 r. różnicą 21 głosów . Uważam, że główną przyczyną przegranej było bezpodstawne pomawianie mnie o łamanie prawa, głównie przez wojewodę Piotra Florka a także przez Donalda Tuska, który, jeszcze jako Premier, wydał bezpodstawne (co potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 12 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 1528/14) rozstrzygnięcie nadzorcze odwołujące mnie z funkcji Wójta Gminy Damasławek. Wszystkie wyżej opisane działania Wojewody Piotra Florka, Donalda Tuska, gdy był Premierem, Sędziów, którzy wydali wyżej wspomniane wyroki miały jeden cel - za wszelką cenę, nawet łamiąc prawo, przywrócić Pawła Tończyka na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku. W związku z bezprawnymi działaniami Piotra Florka i Donalda Tuska w wyżej opisanej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tych Panów(w załączeniu).

W sprawie wyżej wymienionych wyroków zwróciłem się do Prof. Dr hab. Romana Hausera Prezesa NSA i jednocześnie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich, w obu przypadkach bezskutecznie (pisma w załączeniu). Nie zwracałem się wcześniej do Prezydenta RP, gdyż osoby, o których pisałem to znani członkowie Platformy Obywatelskiej ( Donald Tusk, Piotr Florek- Wojewoda Wielkopolski) lub osoby z nią związane.

Wybór Pana na Prezydenta RP przywrócił mi wiarę w to, że Polska może być państwem praworządnym, dlatego zwracam się z niniejszą prośbą.

Dopiero po mojej interwencji, po prawie czterech miesiącach od wydania wyroku, 26 sierpnia 2015 r., na stronie internetowe NSA w bazie orzeczeń ukazał się wyrok NSA  o sygn. akt I OSK 2634/14 z uzasadnieniem

            W dniu 6 maja 2015 r. Sędziowie NSA Barbara Adamiak, Arkadiusz Despot-Mładanowicz i Mirosław Wincenciak wydali wyrok o sygn. akt I OSK 2634/14, którym oddalili moją skargę kasacyjną, jako Wójta Gminy Damasławek, na wyrok WSA w Poznaniu  o sygn. akt IV SA/Po 498/14 z dnia 1 sierpnia 2014 r. Wyrok NSA z 6 maja 2015 r. spowodował, że z dniem jego wydania funkcję dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych  im. Pierwszych Piastów w Damasławku utraciła Pani Anna Dominikowska a ja zostałem po raz kolejny obwiniony o działanie niezgodne z prawem. Natomiast na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, obecny wójt-Jacek Matysiak powołał Pawła Tończyka.

W wyroku tym czytamy, że „W rozpoznawanej sprawie nie jest sporne,  że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia [7] sierpnia 2012 r. unieważniono zarządzenie Wójta Gminy Damasławek o unieważnieniu konkursu  na stanowisko dyrektora oraz, że rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [10] sierpnia 2012 r. Wojewoda Wielkopolski unieważnił zarządzenie Wójta o ogłoszeniu nowego konkursu,  a rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [26] września 2012 r. unieważnił zarządzenie  o zatwierdzeniu konkursu. Wszystkie wymienione rozstrzygnięcia nadzorcze zostały wydane przez organ nadzoru przed [29] sierpnia 2012 r. – datą wydania przez Wójta Gminy Damasławek zarządzenia w sprawie powierzenia bez przeprowadzenia konkursu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.” Trudno znaleźć słowa aby ocenić ustalenia stanu faktycznego przez Sędziów, w którym 26 września występuje przed  29 sierpnia. Po przeczytaniu tego wyroku byłem przerażony do czego mogą dopuścić się Sędziowie i to NSA aby spełnić oczekiwania (mogę tylko pomyśleć kolegi) Piotra Florka Wojewody Wielkopolskiego i umożliwić powrót Pawła Tończyka na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku. Ich działania można porównać do działań komornika, który zabrał bezprawnie ciągnik rolnikowi, tylko dlatego, że kompetencją komornika jest zajmowanie mienia dłużnikom, mimo że w tym przypadku rolnik nie miał żadnego długu. Podobnie zachowali się Sędziowie NSA wydając wyrok o sygn. akt I OSK 2634/14, którym pozbawili Annę Dominikowską funkcji dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, tylko dlatego, że kompetencją Sędziów jest wydawanie wyroków, mimo że w tym przypadku oparli swój wyrok o nieprawdziwy stan faktyczny.

W tym miejscu chciałbym zauważyć, że wyrok ten wieńczy dzieło zapoczątkowane właśnie przez Piotra Florka Wojewodę Wielkopolskiego wydanym w dniu 7 sierpnia 2012 r. rozstrzygnięciem nadzorczym, którym unieważnił moje zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, zarzucając mojemu zarządzeniu istotne naruszenie prawa.

Zarządzenie z 15 czerwca 2012 r. podjąłem na podstawie art.36a ustawy o systemie oświaty i § 8 pkt 2 ppkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 kwietnia 2010 r. Natomiast uzasadnienie faktyczne stanowił brak aktualnej oceny pracy Pawła Tończyka, gdyż przedstawiona przez Niego ocena pracy z 2009 r., jak zostało ujawnione dopiero po konkursie z 31 maja 2012 r. była nielegalna, gdyż wydana przez nieuprawniony organ. Potwierdzenie nielegalności oceny pracy Pawła Tończyka z 2009 r. znajdujemy w wyroku WSA w Poznaniu z 31 stycznia 2013 r.( sygn. akt IV SA/Po 1041/12) w słowach „ Sąd orzekający podziela pogląd, że w omawianym przypadku znajdowała zastosowanie zasada bezpośredniego działania ustawy.(…)…Sąd zobligowany jest do opierania swych rozstrzygnięć na obowiązujących przepisach prawa i dlatego Sąd podzielił pogląd, że w tym przypadku zgodnie z zasadą bezpośredniego działania ustawy (nowelizującej) organ nadzoru pedagogicznego powinien był przekazać organowi prowadzącemu wniosek Pawła Tończyka o przeprowadzenie oceny jego pracy”. Również zarządzenie z 29 sierpnia 2012 r. o powołaniu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych  im. Pierwszych Piastów Anny Dominikowskiej było w pełni legalne, nawet wtedy gdyby przyjąć, że rozstrzygnięcia Wojewody Piotra Florka z 7 sierpnia 2012 r.  w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta Gminy Damasławek z 15 czerwca 2012 r. o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora, z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta z 19 czerwca 2012 r. o ogłoszeniu konkursu oraz  z 26 września 2012 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta z 23 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu konkursu z 20 lipca 2012 r. są legalne (czego z przyczyn niżej opisanych nie da się przyjąć), gdyż w tym czasie ww. rozstrzygnięcia Wojewody  nie były prawomocne, a co więcej wstrzymanie wykonania zarządzenia Wójta z 23 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu konkursu z 20 lipca 2012 r. nastąpiło 26 września 2012 r.,  a więc prawie miesiąc po wydaniu zarządzenia z 29 sierpnia 2012 r. o powołaniu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów
w Damasławku Anny Dominikowskiej.


W tym miejscy chciałbym przytoczyć TEZY zawarte w wyroku NSA sygn. akt II SA/Wr 1459/97, w których czytamy:

„1. Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność oraz wzruszalność decyzji administracyjnych, można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważność uchwały organu gminy.

Do nich należy naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego-przez wadliwą ich wykładnię- oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał. Ingerencję organu administracji rządowej w sytuacji braku takiego „istotnego naruszenia prawa” należy ocenić jako godzenie w konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.”

Biorąc pod uwagę fakt, że ani Wojewoda w uzasadnieniu rozstrzygnięcia z 7 sierpnia 2012 r., którym unieważnił moje zarządzenie z 15 czerwca 2012 r. ani WSA  w Poznaniu w wyroku sygn. akt IV SA/Po 1041/12 i w wyroku sygn. akt IV SA/Po 1130/12, ani NSA w wyroku sygn. akt I OSK 832/13 nie wykazali na czym polegało istotne naruszenie prawa poprzez wydanie przeze mnie wspomnianego zarządzenia
z 15 czerwca 2012 r. i mając na uwadze przytoczone wyżej TEZY można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że rozstrzygnięcie Wojewody Piotra Florka z 7 sierpnia 2012 r. i pozostałe rozstrzygnięcia oparte o to z 7 sierpnia 2012 r., wyroki WSA  w Poznaniu i wyroki NSA wymienione wyżej w sprawie ważności oceny pracy Pawła Tończyka godzą w konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli chodzi o wyrok NSA z 6 maja 2015 r. sygn. akt I OSK 2634/14 to nie sposób uznać go za legalny skoro został oparty o ustalony stan faktyczny, który zakłada,  że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z 26 września 2012 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta z 23 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu konkursu zostało podjęte przed wydaniem przez Wójta Gminy Damasławek zarządzenia z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Anny Dominikowskiej.

           

Dlatego jeszcze raz zwracam się do Szanownego Pana Prezydenta z prośbą  o interwencję w sprawie unieważnienia wyżej wskazanych rozstrzygnięć Wojewody Wielkopolskiego i wskazanych wyroków WSA w Poznaniu oraz wskazanych wyroków NSA jako podjętych z rażącym naruszeniem prawa, aby zasada zawarta w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” nie była pustym sloganem.

                                                                      życzę

                                              

                                                  Szanownemu Panu Prezydentowi

                                               wszelkiej pomyślności w pełnieniu funkcji

                                               Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                                                       Andrzej Szewczykowski

Do wiadomości:

Trybunał Konstytucyjny

Prokurator Generalny

Prokurator Apelacyjny w Poznaniu

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Prezes Rady Ministrów

 

Prezes NSA

Prezes WSA w Poznaniu

Telewizja Polsat

TVP Wiadomości

Głos Wielkopolski

Głos Wągrowiecki

Tygodnik Wągrowiecki

Radni Rady Gminy Damasławek                                                 

 

 

Komentarze   

 
0 #46 mona 2017-12-17 17:42
Nadzieja matką głupich...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-2 #45 Wacław 2015-09-10 05:14
Tym razem wójt Damasławka mnie zaskoczył . Zaskoczył pozytywnie .
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+10 #44 Adam 2015-09-07 17:19
Cytuję Kargul:
Atakujecie trolli internetowych, którzy bawią się Waszymi słabościami. Ich ataki to tylko zabawa kosztem nieudolnych samorządowców i ich popleczników. Nie byłoby trolli albo stanowiliby tylko nieistotną cząstkę społeczeństwa obywatelskiego, gdyby nie pożywka jaką nieudacznicy im dawali.To obecne grzebanie w tych odchodach jest tylko skutkiem tych niekompetencji. Wystarczy przypomnieć sobie jak "jeździł" po radnych i co z nimi robił Andrzej I Wielki. Radni samorządowi byli najsłabszym ogniwem, powiązani układami i zależnościami. Do tego przeciwstawny obóz zakotwiczony w szkole i zarządzany przez dwóch takich: pijaka

Burak z ciebie wylazl straszny. Można sie nie zgadzać z poglądami ludzi ale mam nadzieję że ten wpis skonczy sie przeprosinami, poniewaz obraziles ludzi i urzedników. Bez względu na opcje polityczne i to po ktorej jest się stronie trzeba umieć trzymać fason. Buraku
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-7 #43 Kargul 2015-09-07 07:36
Atakujecie trolli internetowych, którzy bawią się Waszymi słabościami. Ich ataki to tylko zabawa kosztem nieudolnych samorządowców i ich popleczników. Nie byłoby trolli albo stanowiliby tylko nieistotną cząstkę społeczeństwa obywatelskiego, gdyby nie pożywka jaką nieudacznicy im dawali.To obecne grzebanie w tych odchodach jest tylko skutkiem tych niekompetencji. Wystarczy przypomnieć sobie jak "jeździł" po radnych i co z nimi robił Andrzej I Wielki. Radni samorządowi byli najsłabszym ogniwem, powiązani układami i zależnościami. Do tego przeciwstawny obóz zakotwiczony w szkole i zarządzany przez dwóch takich: pijaka i oszusta. Ciekawe jaką teraz reprezentację sobie wybraliście?! Podobno jak rządziła kur..a i milicjant to biznes się kręcił ale morale społeczeństwa tonęły w gów..ach. A jak jest u Was?
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+12 #42 roqwerzystka 2015-09-05 22:26
PSL go popierało. Oczywiście działacze gminni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+14 #41 Adam 2015-09-05 14:09
Cytuję dit:
Adam masz rację. Pan Szewczykowski może się bronić m.in. poprzez pisanie listów do prezydenta. Nie byłoby dyskusji gdyby ich nie upublicznił. Być może to było jego celem. Wtedy pojawiają się różne niemiłe dla niektórych komentarze. Czasami nawet sugerujące intencje, których nie miał piszący. Także niech p. Szewczykowski się broni tak jak uważa za słuszne.

To jest podważanie podstawowych zasad ktorymi rządzi sie kraj. Wladza ustawodawcza i wykonawcza nie ma prawa zmieniać wyroków sądowych. Ciekawe że w liście do PAD nie wspomina o procesie karnym który się toczy i o postawionych zarzutach. Wszak jednym z nich jest przekroczenie uprawnień w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora zsp pani A.D. Tym listem faktycznie powinni sie zainteresować adresaci i należy się zastanowic czy te działania nie naruszają polskiego prawa: pomówienia urzędników państwowych o działania sprzeczne z prawem
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-9 #40 komo 2015-09-05 13:13
Cytuję dit:
Cytuję zezem:
Może warto byłoby wysłać kopię listu do Janusza Piechocińskiego, który z całych sił wspierał Donalda Tuska. Może zerwie koalicję? Zwolennicy zmian rozważcie to.

Też jestem za. Członek PSL, który wspiera kampanię PIS to dziwna sytuacja.

Tylr tylko, że w wyborach samorządowych nie startował z poparciem PSL.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+2 #39 dit 2015-09-05 09:33
Adam masz rację. Pan Szewczykowski może się bronić m.in. poprzez pisanie listów do prezydenta. Nie byłoby dyskusji gdyby ich nie upublicznił. Być może to było jego celem. Wtedy pojawiają się różne niemiłe dla niektórych komentarze. Czasami nawet sugerujące intencje, których nie miał piszący. Także niech p. Szewczykowski się broni tak jak uważa za słuszne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+15 #38 lolek 2015-09-05 09:07
Adam nic dodać, nic ująć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+15 #37 zezem 2015-09-05 09:05
Cytuję zenek:
Drodzy czytelnicy jak nazwać człowieka twierdzącego ,że premier 40 milionowego kraju, wojewoda jednego z największych województw i kilkunastu sędziów w tym Naczelnego Sadu Administracyjnego/ elita sędziów/ łamali prawo aby przywrócić na stanowisko dyrektora szkoły w Damasławku PT?????. Jeżeli PT ma takie znajomości to dlaczego zajmuje stanowisko w Damasławku na nie w Warszawie albo nawet Brukseli?????

Ja wiem, ale nie powiem. :lol:
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

Regulamin dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odśwież

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem