wtorek, 18 grudnia
21:03

Radny na Medal 2014-2018

Radny - zgodnie z brzmieniem roty ślubowania, zobowiązuje się pracować dla dobra i pomyślności danej jednostki samorządowej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców, reprezentować w sposób godny i rzetelny swoich wyborców. 

W rękach radnych znajduje się los wsi, gmin, miast i powiatów. Często bezimiennie walczą o sprawy swoich wyborców. Muszą jednak mieć na uwadze dobro gminy i miasta. Stanowią - wspólnie z prasą lokalną - społeczną kontrolę nad poczynaniami władzy. Sami też tej kontroli podlegają.
Jakże często tracimy kontakt z tymi, którym powierzyliśmy losy naszych małych ojczyzn. Jakże często nasi przedstawiciele bezkrytycznie akceptują działania wójtów, burmistrzów, starostów.
Aktywnym samorządowcom należy się szacunek i uznanie. Kto z radnych mijającej kadencji cieszył się największym zaufaniem wyborców? Komu należy się zaszczytny tytuł Radny na Medal 2014-2018? Zdecydujmy o tym wszyscy, jak jeden mąż!
Przypomnijmy, że w 2014 roku Radnym na Medal został Andrzej Bielecki, radny powiatowy.
Cel plebiscytu:
1. Wybór najpopularniejszego radnego ostatniej kadencji z terenu powiatu wągrowieckiego.
2. Podsumowanie ostatniej kadencji i aktywności naszych przedstawicieli.
Organizatorzy:
1. Głos Wągrowiecki.
2. Portal www.gloswagrowiecki.pl
3. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
Partnerzy:
Starosta Wągrowiecki oraz burmistrzowie i wójtowi miast gmin.


Kto bierze udział?
W plebiscycie biorą udział radni gmin miejskich, wiejskich oraz powiatu wągrowieckiego.


Jak głosujemy?
1. Na numer 72601 wysyłamy SMS, w treści którego wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku radnej/radnego, np. GWRADNY.133 (całkowity koszt SMS wynosi 2,46 zł.) Termin nadsyłania SMS upływa 16 października 2018 r. o godz. 23.59.
2. Prawo udziału w plebiscycie mają wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy cenią sobie wybranego samorządowca.


Kto zostanie „Radnym na Medal 2014-2018”?
1. Radna/radny, która/który otrzyma największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS , zostanie ogłoszony „Radnym na Medal” i otrzyma Honorową Statuetkę Radny na Medal, nagrodę włodarza swojej gminy lub powiatu oraz pamiątkowy upominek.
2. Pierwsze trzy osoby wyróżnione zostaną honorowymi certyfikatami.
Uwagi końcowe
1. Wyniki plebiscytu i wręczenie statuetki oraz certyfikatów nastąpi w piątek, 19 października, o godz. 18 w Restauracji „Jamajka” podczas Gali Głosu Wągrowieckiego.
2. W trakcie trwania plebiscytu, na stronie internetowej www.gloswagrowiecki.pl na bieżąco podawane będą procentowe wyniki głosowania SMS-owego.

 

Sołtys roku 2018

 

 

Od 1990 r. sołtys jest organem wykonawczym sołectwa - jednostki pomocniczej gminy. Wybierają go mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Sołtys nie działa w pojedynkę, a wspiera go rada sołecka. Włodarz wsi korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wbrew pozorom sołtys to pan na wiejskich włościach.
Po raz kolejny redakcja Głosu Wągrowieckiego i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizują plebiscyt na Sołtysa Roku 2018, którego wyniki ogłosimy 26 sierpnia br. (niedziela) podczas Dożynek Archidiecezjalnych i Powiatowo – Gminnych w Wapnie, których organizatorami będą Starostwo Powiatowe w Wągrowcu i Urząd Gminy Wapno.
Patronat honorowy nad plebiscytem przyjęli Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i  Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski, prezez Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


GŁOSUJEMY DWOJAKO
1. Z  Głosu Wągrowieckiego wycinamy kupon, na którym wpisujemy nazwisko wskazanego przez siebie sołtysa. Jeśli chcemy uczestniczyć w losowaniu upominków, wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Kupony przesyłamy lub osobiście dostarczamy do redakcji w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1. Głos oddany za pomocą kuponu premiowany jest dwoma punktami.
2. Na numer 72601, wysyłamy SMS (całkowity koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). W treści SMS-a wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku sołtysa, np. GWS.85. Głos oddany za pomocą SMS premiowany jest jednym punktem.
3. Termin głosowania upływa 21 sierpnia (wtorek) o godz. 23.59
4. Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną upominki redakcyjne.
5. Regulamin plebiscytu oraz aktualne procentowe wyniki SMS-owego głosowania na wszystkich kandydatów publikowane będą na portalu
www.gloswagrowiecki.pl

KTO ZWYCIEŻY?
1. Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów zostanie ogłoszony Sołtysem Roku 2018 i otrzyma Honorową Statuetkę Sołtys Roku 2018 i główną nagrodę rzeczową.
2. Sołectwo, z którego zostanie wybrany Sołtys Roku 2018, dostanie nagrodę pieniężną na bieżące wydatki Rady Sołeckiej.
3. Dwaj następni kandydaci z kolejno największą liczbą głosów otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Wyniki plebiscytu ogłoszone podczas dożynek będą ostateczne.

 

 

 

 

 

Gospodyni Roku 2018

REGULAMIN PLEBISCYTU GOSPODYNI ROKU 2018
Organizatorzy:
Głos Wągrowiecki
Portal www.gloswagrowiecki.pl
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
Patronat:
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją plebiscytu Gospodyni Roku objął poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, starosta wągrowiecki Tomasz Kranc oraz sponsor strategiczny - Pałucki Bank Spółdzielczy.
Cele plebiscytu:
Wyłonienie najpopularniejszych gospodyń roku 2018 w powiecie wągrowieckim.
Popularyzacja inicjatyw i projektów Kół Gospodyń Wiejskich.
Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
Upowszechnienie i ochrona praw kobiet wiejskich.
Współzawodnictwo Kół Gospodyń Wiejskich.


KTO BIERZE UDZIAŁ?
W plebiscycie biorą udział przewodniczące/przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wągrowieckiego oraz koła, które przemianowały się na stowarzyszenia.


JAK GŁOSUJEMY?
Na numer 72601 wysyłamy SMS. W treści SMS-a wpisujemy kod umieszczony przy nazwisku przewodniczącej Koła Gospodyń, np. KGW.76 (całkowity koszt SMS-a wynosi 2,46 zł). SMS-y wysyłać można do 16 lipca br., do godz.23.59
Prawo głosowania mają wszyscy mieszkańcy powiatu wągrowieckiego i sąsiednich gmin, jak i inne osoby, które cenią sobie wybraną gospodynię.
Wśród uczestników plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Do wylosowanego właściciela SMS-u redakcja zwróci się telefonicznie o podanie nazwiska i adresu.


KTO ZOSTANIE
GOSPODYNIĄ ROKU 2018?
Kandydatka, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie ogłoszona Gospodynią Roku 2018 i otrzyma Honorową Statuetkę Gospodyni Roku 2018 i główną nagrodę rzeczową.
Koło Gospodyń Wiejskich, którego przewodnicząca zostanie wybrana Gospodynią Roku 2018, dostanie nagrodę pieniężną na bieżące wydatki KGW.
Dwaj następni kandydaci z kolejno największą liczbą głosów otrzymają tytuły I Wicegospodyni i II Wicegospodyni Roku 2018 oraz statuetki i nagrody rzeczowe.
Pozostali kandydaci z pierwszej dziesiątki wyróżnieni zostaną honorowymi certyfikatami.
Uwagi końcowe:
Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi 26 sierpnia w Wapnie podczas powiatowo – gminnych dożynek.
Ogłoszone wyniki będą ostateczne.
W trakcie trwania plebiscytu na stronie internetowej
www.gloswagrowiecki.pl
na bieżąco podawane będą procentowe wyniki głosowania na wszystkie kandydatki.

Biorąc udział w plebiscycie Gospodyni Roku 2018 wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ich zbierania, przechowywania i opracowywania przez jego organizatora, tj. Głos Wągrowiecki, ul. Janowiecka 1, 62 -100 Wągrowiec. 

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

 

 

Rycerz Floriana 2017

Regulamin wyboru Rycerza Floriana 2017 i Honorowego Rycerza 2017

PATRONAT HONOROWY

Tomasz KrancStarosta Wągrowiecki
Dh Stefan Mikołajczak, wiceprezes ZG ZOSPRP, Prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu

1. Organizator plebiscytu:

Redakcja Głosu Wągrowieckiego 

2. Cel plebiscytu: 

Wyłonienie najbardziej popularnego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej ze wszystkich samorządów powiatu wągrowieckiego oraz gmin: Budzyń, Margonin, Janowiec Wlkp., Kcynia, Rogoźno, który swoją aktywną postawą, pracą, społecznikostwem, czynieniem dobra przyczynił się do rozwoju jednostki i jej promocji w regionie.
3. Kandydaci do tytułu Rycerz Floriana i Honorowy Rycerz Floriana 2017:
a) Kandydatami w plebiscycie są wszyscy naczelnicy jednostek OSP z regionu objętego plebiscytem. W wyniku głosowania SMS-owego wyłoniony zostanie najpopularniejszy naczelnik OSP.
b) Dodatkowo kapituła - złożona z przedstawicieli strażaków i dziennikarzy - wyłoni Honorowego Rycerza Floriana 2017, który jej zdaniem uznany zostanie za najlepszego strażaka. Kapitułę powoła Redakcja Głosu Wągrowieckiego w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Wągrowcu.
c) Honorowy Rycerz Floriana zostanie wyróżniony statuetką i certyfikatem oraz Złotym Hełmem Strażackim.


4. Tryb głosowania:
a) Czytelnicy wybierają jednego z zaproponowanych kandydatów i oddają na niego głos za pomocą SMS na numer 72601 o treści: GWS. numer kandydata (ważne, aby po GWS wpisać kropkę i dopiero numer, np. GWS.80 ). Koszt wysłania jednego SMS-a to 2 zł plus 23 % VAT,
b) na tego samego kandydata można głosować wielokrotnie,
c) każdy jeden przesłany SMS równa się jednemu punktowi.
5. Zwycięzca plebiscytu:
a) zwycięzcą plebiscytu zostanie naczelnik OSP, który otrzyma największą liczbę SMS-ów,
b) zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Rycerza Floriana, zaś jego jednostka OSP otrzyma nagrodę rzeczową. Wszyscy naczelnicy pierwszej trójki plebiscytu będą wyróżnieni tytułami Rycerz Floriana, I Rycerz Floriana i II Rycerz Floriana oraz upominkami i certyfikatami.
6. Plebiscyt rozpoczyna się 11 kwietnia i potrwa do 8 maja włącznie (do godz.23.59).
7. Uroczystość wręczenia laurów odbędzie się 11 maja podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
8. Uwagi końcowe:
a) interpretacja regulaminu i sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z kapitułą
b) patronat medialny nad plebiscytem sprawuje Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

SPORTOWIEC, NADZIEJA, TRENER ROKU 2017

Rozpoczynamy doroczny plebiscyt sportowy na najpopularniejszych sportowców i trenerów w 2017 roku.

REGULAMIN

Wybór najpopularniejszych sportowców nastąpi w drodze głosowania Czytelników w dwojaki sposób. Na wybranego kandydata można wysłać SMS lub wycięty z gazety kupon, a także można skorzystać z obu sposobów głosowania jednocześnie. Na danego kandydata głosować można bez ograniczeń.

W głosowaniu SMS-owym wysyłamy SMS o treści podanej w prefiksie, który jest inny dla każdej kategorii. Po oznaczeniu literowym (np. GWX.numer) wstawiamy kropkę i numer kandydata, który jest umieszczony przy jego nazwisko. Koszt każdego SMS-a wynosi 2 zł plus 23 proc. VAT.

Głosowanie za pomocą kuponów wyciętych z gazety: oddajemy głos na kandydata w danej kategorii na odrębnym kuponie. Kupony wezmą udział losowaniu nagród pod warunkiem ich prawidłowego wypełnienia.
Każdy jeden kupon równa się dwóm głosom, SMS równa się jednemu głosowi. Wyniki obu form głosowania sumują się.

Kandydat, który otrzyma największą liczbę punktów ogółem (jeden SMS – 1 punkt, jeden kupon – 2 punkty), podczas gali Głosu Wągrowieckiego otrzyma honorową nagrodę i tytuł, zaś pierwsza piątka w każdej kategorii zostanie także wyróżniona.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbędzie się w niedzielę, 25 marca o godz. 15 w kinie MDK podczas Gali Głosu Wągrowieckiego.

Plebiscyt potrwa do 19 marca br., do godz. 24.00.

Regulamin plebiscytu zamieszczony jest na portalu: www.gloswagrowiecki.pl

 

KUPONY W GAZECIE

4

 

 

Podkategorie

Aquapark uzaleznienia pakos224px

 

 

Wielkopolskapowiat_wagrowiecki_herbMiasto_WagrowiecGmina_Wagrowiec1_skoki2_golancz3_damaslawek4_miescisko5_wapno
interiaangoragazeta prawnagazety lokalnegłos wielkopolskiitv wągrowiecjamajkakreisbotemotel-azylpietrakradio merkurysdpspltok fmwielspinwillisch_logo
aquapark_wagrowiecnielbaSTART-logo bgzPalucki Bank Spoldzielczy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem